Güvenlik & Gizlilik

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”);
• Vaneda Ayakkabı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (VANEDA)’nin internet sitesi, mobil uygulamalar ve sair yollarla ne tür kişisel veriler topladığını,
• Bu kişisel verilerin nasıl ve ne amaçla kullanıldığını,
• VANEDA’nın bu kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini,
• Kişisel verilerinizin güvenliği konusunda nasıl önlemlerin alındığını,
• VANEDA’nın işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,
• Kişisel verilerinizin ne kadar süre ile saklanacağını,
• Gizlilik hakkında bilgilendirmeyi,
içermektedir.

Gizlilik Hakkında Bilgilendirme

VANEDA herhangi bir kişisel bilginizi, önceden onayınız olmadan ya da mahkeme emri ya da herhangi bir diğer hukuki işlem nedeniyle yasal olarak böyle bir bilgiyi ifşa etmekle yükümlü olmadığı sürece, herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceğini, dağıtmayacağını, göstermeyeceğini, vermeyeceğini, kiralamayacağını, satmayacağını ya da başka türlü aktarmayacağını, saklamak için gereken özeni göstereceğini beyan eder.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

VANEDA olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ürün ve hizmetlerimizden faydalanan Başvuru Sahipleri başta olmak üzere, VANEDA ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Kanun’dan doğan sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, VANEDA tarafından sağlanan hizmet ve VANEDA’nın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, VANEDA birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilecektir. VANEDA’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz güncellenerek işlenebilecektir.

Ayrıca, VANEDA hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, VANEDA ofislerini veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, VANEDA’nın düzenlediği organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, VANEDA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, VANEDA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, VANEDA’nın ve VANEDA ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, VANEDA’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve VANEDA’nın insan kaynakları çalışmalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

2. İşlenen ve Toplanan Kişisel Veriler

“Kişisel Veriler” terimi, işbu Politika metninde kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad, ikinci ad, soyadı, doğum tarihi, uyruk, Yabancı Kimlik numarası, T.C. kimlik no, sabit telefon, cep telefonu, e-posta adresi, ikamet adresi, teslimat adresi, ayakkabı numarası gibi bilgiler anlamına gelmektedir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle VANEDA tarafından işlenmez, saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. VANEDA’nın ürün ve hizmetlerinden kaynaklanacak nedenlerle başka veri ve bilgileri de isteme hakkı saklıdır.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; VANEDA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, VANEDA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, VANEDA ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, VANEDA’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile VANEDA’nın insan kaynakları çalışmalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, acentelere, anlaşmalı olduğumuz şirketlere, VANEDA yetkililerine, şirket hissedarlarına ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda VANEDA olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda VANEDA’nın sözleşme ve Kanun’dan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Saklanması

Başvuru sahiplerinden, VANEDA birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanan kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuata öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmektedir. Muhafaza edilen veriler, verinin işlenmesindeki amaç ortadan kalktıktan sona silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

6. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

VANEDA, Başvuru Sahiplerinden ve kişisel verileri VANEDA tarafından işlenmiş tüm gerçek kişilerden tarafından toplanan kişisel verilere yetkisiz erişim, bilgilerin kaybedilmesi, hatalı kullanım, ifşa, değiştirilme veya izinsiz imha edilmesine karşı gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almakla yükümlüdür. VANEDA, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Kanun’dan doğan tüm önlemleri almış olmasına karşın, öngöremeyeceği ve engelleyemeceği siber saldırı, veri kayıt sisteminin çökmesi, deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerden dolayı sunucularının ağır tahrip olması gibi hallerden dolayı veri sahiplerinin uğradığı zararlardan sorumlu tutulamayacaktır.

7. Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Tutulması

Kanun’un 4. Maddesi gereğince VANEDA, sizlerden topladığı kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutmakla yükümlüdür. Sizlerin, VANEDA birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda VANEDA’ya vermiş olduğunuz kişisel verilerin doğru ve güncel olmamasından dolayı doğacak tüm sorumluluk tarafınıza ait olacaktır. VANEDA tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri VANEDA’ya elektronik ya da fiziki ortamda ulaştıracağınız başvuru ile gerçekleştirebilirsiniz.

8. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’dan Doğan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle VANEDA’ya iletmeniz durumunda VANEDA, talebin niteliğine göre talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kanun ve Kişisel Verileri Korumua Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, VANEDA tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınacaktır. Bu kapsamda Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahiplerinin hakları şöyledir:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri ilişkin bilgi edinme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun’un ve ilgili diğer Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılacak işlem için kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi edinme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği ya da belirleyeceği diğer yöntemlerle VANEDA’ya iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, Kanun uyarınca yazılı olarak VANEDA’ya iletmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda VANEDA’ya Kanun’un 11. maddesindeki haklarınızı kullanmak için yapacağınız başvurularınızı iletebileceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.vaneda.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını [Ömerli Mah.Güllüce Cad.No:8/3 Arnavutköy İstanbul Türkiye] – İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ya da Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [info@vaneda.com] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

9. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 521056 sicil numarasıyla kayıtlı, 0527036306100014 MERSİS numarasına sahip, Ömerli Mah.Güllüce Cad.No:8/3 ARNAVUTKÖY İstanbul adresinde mukim Vaneda Ayakkabı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kanun kapsamında Veri Sorumlusu’dur.

Gerekli görülmesi halinde VANEDA tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve Politika metninin yayınlandığı internet adresinde ilan edilecektir.

10. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler

VANEDA’nın işbu Politika metninde değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Politika metninde yapılacak değişiklikler ve güncel Politika metni VANEDA’nın internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanacaktır. Bu sebepten ötürü başta Başvuru Sahipleri olmak üzere VANEDA tarafından kişisel verileri işlenen herkesin işbu Politika metnini periyodik olarak gözden geçirmesi önerilmektedir.

11. Ticari Elektronik İletiler

Kabul etmiş olmanız halinde size doğrudan pazarlama yöntemleriyle (ör. Telefon, e-posta, SMS, sosyal ağlar, posta) Vaneda’nın ürün ve kampanyaları için güncellemeler ve teklifler sunabiliriz.

Bu çerçevede ürün ve hizmetlerimizi belirlemek, isteklerinize uygun hale getirmek ve bir araya toplamak; fiyatları belirlemek ve ilginizi çekebilecek indirimler sunmamıza yardımcı olmak amacıyla tarafımıza verilmiş olan diğer kişisel verilerinizi kullanabiliriz.

E-posta, mesaj ya da diğer doğrudan pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişime geçildiğinde size daima “ayrılma” seçeneği sunulur. Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçerek pazarlama tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz İpekyol tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızın IP adresini otomatik olarak kaydetmekteyiz.

13. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Politika, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Politika metninin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Vaneda Ayakkabı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi